Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
a. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden waarvan de medecontractant erkent kennis te hebben er ermee akkoord te gaan. De voorwaarden hebben absolute voorrang op de eventuele eigen voorwaarden van de medecontractant die voor niet geschreven zullen gehouden worden.
 

2. Bestellingen
a. Wanneer de medecontractant binnen de 3 dagen na bestelling geen geschreven annulatie ontvangt is de bestelling als aanvaard te beschouwen.
b. Alle verstrekte prijzen, brochures en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden Xantip bvba niet en waarborgen geen eigenschappen.
 

3. Leveringstermijnen
a. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. Vertragingen wettigen geenszins de annulatie van de bestelling, het verbreken van het contract, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
b. In geval van bedrijfsstoornissen, stakingen, overheidsmaatregelen, toeval en/of andere overmachtssituaties is Xantip bvba ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstoornissen wordt tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van Xantip bvba, om welke reden dan ook. Xantip bvba heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij fax, gewone brief of per e-mail.
c. Xantip bvba zal tevens gerechtigd zijn deelleveringen uit te voeren.


4. Verzending
a. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Voor elke bestelling, geleverd door tussenkomst van Xantip bvba, aanvaardt de klant de door Xantip bvba gekozen koerierdienst zonder dat dit enige risico-overdracht meebrengt. De klant zal in dit geval voor leveringen de transportkosten betalen. De op dat ogenblik van toepassing zijnde transporttarieven worden op eerste verzoek door Xantip bvba meegedeeld.
b. Bestellingen blijven 5 dagen ter beschikking. Bij niet-afhaling binnen deze termijn worden de goederen terug in stock opgenomen.
c. Verkeerde leveringen en de DOA-producten moeten binnen de 8 dagen naar Xantip bvba worden teruggestuurd.
d. Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddellijk te gebeuren, dit in de originele verpakking. Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door Xantip bvba, zal de prijs ervan verrekend worden.
e. Elke buitenlandse koper dient vooraf zijn BTW-nummer bekend te maken zodat deze door de BTW-administratie kan getoetst worden. Voor goederen die over de Belgische grens worden vervoerd, is artikel 18 BTW-Wetboek van toepassing; de uitvoer dient bewezen worden door alle middelen van gemeen recht. Indien achteraf blijkt dat deze voor uitvoer bestemde goederen herverkocht worden in België, is de koper uitsluitend verantwoordelijk tegenover de BTW-administratie. Hij zal desgevallend Xantip bvba volledig dienen te vrijwaren in geval deze daarvoor door de administratie wordt aangesproken.
 

5. Prijzen
a. De prijzen zijn nettoprijzen voor verpakt materiaal in onze magazijnen. Zij zijn inclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing.
b. De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling en gebaseerd op de wisselkoersen van die dag. Indien tussen de besteldatum en de leveringsdatum een prijsverhoging mocht tussenkomen ingevolge koerswijzigingen, kostprijsfactoren of wijzigingen van taksen of belastingen, zal Xantip bvba gerechtigd zijn zonder voorafgaande berichtgeving deze aan de klant door te rekenen zonder dat laatstgenoemde daardoor de ontbinding van de verkoop kan vorderen. Elke andere prijsverhoging, buiten de wil van Xantip bvba om, kan steeds worden doorgerekend. Indien de verhoging méér dan 5% bedraagt kan de koper vóór levering afzien van de koop, mits betaling van een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 20% van de contractprijs.
 

6. Betalingen
a. De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto, via overschrijving of contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling.
b. Xantip bvba aanvaardt geen postcheques, cheques of andere betalingswijzen dan overschrijving of contante betaling.
c. Bij verzending onder rembours zullen de goederen bij niet betaling niet worden afgeleverd.
d. Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 12% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van EUR 70 en een maximum van EUR 1.250.
e. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
f. Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.
g. In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Xantip bvba totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang behoudt ook Xantip bvba zich het recht voor ten allen tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.


7. Klachten
a. De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst van de koerierdienst onmiddellijk te controleren op zichtbare beschadigingen en/of schade aan de collis. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon, de factuur en/of het vervoerdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de levering gemeld aan Xantip bvba per fax of e-mail en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief. De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijkheid van Xantip bvba teniet voor wat betreft deze zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen.
b. Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis worden gebracht van Xantip bvba binnen de 8 dagen na levering.
c. Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaandelijke toestemming van Xantip bvba. De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.


8. Waarborg
a. Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen, met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten, noch reis- of verplaatsingskosten.
b. De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of materiaalgebreken bedraagt twaalf maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot verlenging van de waarborgperiode.
c. Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
d. De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval enz ... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
e. De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.
f. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig zijn.
g. Onze garantie vervalt eveneens in geval van overdracht van het desbetreffende materiaal.
h. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de schade die het gevolg is van fouten in de software.
i. De klant mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het geleverde materiaal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn slechts van toepassing als de klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd.
j. Wanneer door Xantip bvba geen defecten worden vastgesteld, worden de kosten van de tests steeds aan de koper aangerekend, zelfs indien deze tests tijdens de normale garantieperiode worden uitgevoerd. De facturatie ervan zal gebeuren overeenkomstig de op dat ogenblik gangbare tarieven.
k. De koper dient in te staan voor het kopïeren en bewaren van de belangrijkste informatie dat een voor herstelling binnengebracht onderdeel kan bevatten, gezien deze informatie gedurende de herstelling kan verloren gaan. In geen geval kan Xantip bvba verantwoordelijk gesteld worden over eventueel verlies van deze informatie.
l. Indien de koper zelf wil instaan voor het assembleren en installeren van de pc is hij volledig zelf verantwoordelijk voor eventuele gebreken en defecten ten gevolge van verkeerde montage. Indien de koper constateert dat een bepaald onderdeel stuk is dient hij dit onderdeel terug te bezorgen aan Xantip bvba en wordt er voor een oplossing gekeken. Blijkt dit onderdeel niet stuk te zijn dan wordt er gerekend aan het normale uurloon. Alle schade voortkomend uit verkeerde assemblage valt NIET onder garantie.


9. Ontbinding/verbreking van de overeenkomst
a. Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de 5 dagen, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden door middel van een aangetekende brief door Xantip bvba. In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door Xantip bvba gemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs.
b. De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door Xantip bvba gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.
c. Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% van de koopprijs.
 

10. Verzakingsrecht bij leveringen van bestellingen via de website.
In sommige gevallen zal de koper een verzakingsrecht hebben, o.m. en met name onderworpen aan volgende voorwaarden : men moet consument zijn, het product dat werd aangekocht mag niet op maat zijn vervaardigd, een persoonlijk karakter hebben of speciaal voor de klant zijn besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd,…, het mag niet gaan om een product dat niet kan worden teruggestuurd of dat snel beschadigd raakt,…, het product mag niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma bevatten: zodra vb. de verzegeling van het product is verbroken, kan de aankoop niet meer worden herroepen.
Het verzakingsrecht moet binnen de zeven werkdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen de verkoper op de hoogte moet worden gebracht van het verzoek en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs. Indien het goed reeds in het bezit van de koper is moet deze binnen dezelfde termijn van 7 dagen het goed terugbrengen, eventueel terugsturen, op de gepaste wijze, geheel op zijn kosten. Indien de klant reeds had betaald, dan zal deze betaling worden teruggestort binnen de 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door hem op te geven.
De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een boete te betalen en zonder een reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 

11. Bevoegdheid rechtbank
a. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.
b. Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst bestelling of factuur zal behoren tot de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.